Reference

C. H. Beck nabízí přehledný, ucelený a uživatelsky příjemný komplex právních informací, který je důležitým pomocníkem naší advokátní práce. Praktický je zejména propracovaný systém souvislostí, jenž odkazuje na velké množství aktuálních a relevantních souvisejících dokumentů z oblasti judikatury i literatury. Neoddiskutovatelnou předností je také rychlá dostupnost řady publikací a periodik z produkce C. H. Beck v elektronické podobě, a to zejména titulů, které se týkají oblasti Rekodifi kace soukromého práva.
WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář, JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.), vedoucí partner
Na Beck-online nejvíce oceňujeme velké množství dostupné literatury, včetně kompletních textů odborných komentářů k zákonům, a zpřístupnění článků z významných právnických časopisů. Systém je přehledný, jeho ovládání intuitivní a v textech jsou obsaženy aktivní odkazy, jejichž použití urychluje práci. Beck-online obsahuje to, co právník ke své práci potřebuje, a napomáhá tak k poskytování kvalitnějších právních služeb.
Systém Beck on-line výborně zkompletoval portfolio systémů právních informací, které denně využíváme v naší praxi. Podle našich zkušeností je velmi dobře katalogizovaný a obsahuje velmi komplexní databázi odborné literatury s vazbou na platnou legislativu. To nám umožňuje efektivně provádět potřebné rešerše ve velkém objemu odborné literatury a tím zrychlit a zkvalitnit naši práci.
Po dvouletém užívání systému od Nakladatelství C.H.Beck s.r.o. mohu svědomitě konstatovat, že automatizovaný systém právních informací Beck-online plně vyhovuje potřebám naší advokátní kanceláře. Zejména jsme uvítali komfortní internetový přístup k zákonům a jejich interaktivní propojení s profesionálně napsanými komentáři, tematickými články a rozsáhlou judikaturou, což nám značně usnadnilo práci se zdroji všech aktuálních právních informací. Jsme rovněž spokojeni s rychlostí a způsobem vyřizování našich dotazů, podnětů a připomínek k systému prostřednictvím osobních client managerů.
Advokátní kancelář Grobelný & Skřipský, JUDr. Martin Grobelný, advokát
Systém Beck-online pro naši kancelář představuje spolehlivého partnera v oblasti právního know-how. Zejména oceňujeme široké spektrum funkcí, které Beck-online nabízí, průběžně aktualizovanou komentářovou literaturu a v neposlední řadě snadnou dostupnost přes webové rozhraní, díky kterému je systém dostupný i mimo kancelář.
Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jiří Markvart
Beck-online je pro nás moderním prostředkem k práci s právními informacemi na jednom místě. Rychle dostupný odkudkoli, mnohostranný a jednoduše ovladatelný.
Největší přínos Beck-online spatřujeme v množství a kvalitě odborné literatury a judikatury, jejichž výčet, včetně možnosti otevření, se zobrazuje vždy u každého jednotlivého ustanovení právního předpisu.
JUDr. David Karabec, vedoucí advokát
Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. využívá služeb Beck-online při své činnosti každý den. Na tomto právním nástroji oceňujeme nejvíce vedle vyhledávání v legislativě, judikatuře a v literatuře také funkci porovnávání jednotlivých znění zákonů a vyhledávání přes souvislosti. Celkově hodnotíme práci s Beck-online jako uživatelsky příjemnou a profesně přínosnou. Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o.
Mgr. Sandra Podskalská, advokátka a prokuristka
Na Beck-online oceňujeme především přehlednost a rozsáhlou databázi odborných článků, které propojují vhodně celý systém tak, že při práci ve vztahu ke konkrétnímu tématu je vše logicky a přehledně k dispozici na jednom místě.
Velíšek & Podpěra - advokátní kancelář s.r.o., JUDr. Jiří Velíšek
Práce se systémem Beck-online je každodenní součástí našeho pracovního dne již po několik let. Vedle rozsáhlé judikatury a komentářové literatury k dosavadní právní úpravě poskytuje velké množství článků a monografi í k novému občanskému zákoníku, zákonu o obchodních korporacích a doprovodným předpisům. Díky užitečné funkci umožňující přehled souvislostí tak snáze a rychleji nalézáme potřebné podklady a zdroje, které jsou vzhledem k absentující judikatuře k „novému“ právu zdrojem neocenitelných informací.
Systém BECK- online využíváme a jsme spokojeni s jednoduchostí ve vyhledávání právních předpisů, včetně výkladů k jednotlivým ustanovením zákonů. Vítáme aktuálnost všech právních předpisů. Zejména pak oceňujeme dostupnost časopisů online vydávaných nakladatelstvím BECK a přehled judikatury.
Česká spořitelna, a.s., právní úsek
Systém Beck-online představuje pro mou advokátní kancelář zcela jedinečný zdroj informací, jehož výhodu představuje oproti konkurenčním systémům zejména možnost přístupu k informacím prostřednictvím webového rozhraní, pravidelná aktualizace systému, uživatelská jednoduchost a velké množství judikatury a literatury s možností využívání komentářů Nakladatelství C.H.Beck, které dlouhodobě hodnotím jako nejlepší.
JUDr. Milan Zápotočný, advokát v Jihlavě
Naše kancelář využívá moderní metody advokacie a logicky tedy i systém Beck-online. Advokáti s ním mohou pracovat kdekoli, aniž aby byli omezeni nutností instalace jakýchkoli programů. Zvláště oceňujeme nový způsob rozšířeného vyhledávání. Osobně systém využívám i při své vědecké práci a je úžasné, pokud máte kompletní pracoviště u sebe, ať jste v Olomouci, nebo ve Varšavě.
DOHNAL PERTOT SLANINA, advokátní kancelář, v.o.s., JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., partner
Naše advokátní kancelář čerpá právní a odborné informace z komentovaných zákonů, časopisů a publikací C.H.Beck už řadu let. Na právním informačním systému Beck-online vítáme denně aktualizované předpisy, judikaturu a literaturu, to vše v unikátním systému řazení relevance nalezených dokumentů. I díky online platformě nám Beck-online pomáhá poskytovat právní služby s vysokou přidanou hodnotu.
Mgr. Ing. Petr Konečný, advokát Olomouc