Senátní výbory se zabývají návrhem senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Návrh jim byl přikázán 13. 10. na 12. schůzi Senátu. Novela má za cíl tvrdší postih nebezpečného sledování – tzv. stalkingu.

Česká úprava stalkingu oproti zahraničním právním úpravám (např. německé a rakouské) obsahuje v základní skutkové podstatě podmínku vzbuzení důvodné obavy. Jednání vyjmenovaná (v současném znění) § 354 trestního zákoníku pod písmeny a) až e) musí být způsobilá v oběti vzbudit důvodnou obavu o její život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jí blízkých. Z praxe vyplývá, že často není možné prokázat splnění této podmínky, což ovšem automaticky neznamená, že takové jednání není nebezpečné. Oběť je mnohdy vystavena intenzivním útokům ze strany stalkera, které ji přinejmenším podstatným způsobem omezují v jejím životě. Navrhuje se proto tuto podmínku zrušit.

Novela dále posouvá horní hranici odnětí svobody za nebezpečné sledování až na dva roky a přidává do výčtu případů nebezpečného sledování použití osobních údajů sledovaného za účelem objednání zboží nebo služby; vytrvalé poškozování jméno nebo jméno společnosti nebo instituce, za kterou sledovaný jedná nebo jejíž je členem; a jiné omezení v jeho obvyklém způsobu života.

Návrhem se nyní zabývají Ústavně-právní výbor a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR. Po vypracování zpravodajské zprávy těchto výborů bude návrh projednán v plénu Senátu a poté předán Poslanecké sněmovně. Navrhovaná účinnost je dnem vyhlášení.