Senát Parlamentu ČR schválil dne 17. 6. na své 8. schůzi návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon posiluje práva dlužníka za účelem ochrany jeho zaměstnanců.V souvislosti s opatřeními vlády zacílenými na prevenci před negativními dopady ekonomické krize byl schválen návrh zákona, jehož hlavním cílem je posílit stávající specifické účinky úpadkového práva tak, aby při respektování společného zájmu dlužníkových věřitelů bylo zachováno co nejvíce funkčních subjektů (dlužníků) na trhu, za současné ochrany práv dlužníkových zaměstnanců. Toho se má docílit prostřednictvím cílených opatření k podpoře vybrané skupiny subjektů v insolvenčním řízení, především se zaměřením na zachování výroby dlužníka a saturování mzdových nároků jeho zaměstnanců ve všech fázích insolvenčního řízení. Další navržené kroky směřují k posílení ochrany subjektů v insolvenčním řízení, a to omezením možnosti jednostranného započtení pohledávek dlužníkovými věřiteli, odstraněním povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh při předlužení (při platební neschopnosti je tato povinnost zachována) a zjemněním důsledků oddlužení pro poctivé dlužníky.

Opatření by měla i zjednodušit a zpřístupnit nelikvidační instituty insolvenčního řízení pro širší okruhy dlužníků, zejména podpořit tzv. malou reorganizaci a využití ochranných prvků pro úvodní fáze řízení (moratorium). Navrhuje se tak změna především insolvenčního zákona, ale i některých dalších zákonů, jako je zákon č. 549/1991Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dále pak zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

Senát zákon schválil ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou a předal prezidentovi k podpisu. Navrhovaná účinnost většiny zákona je dnem vyhlášení.