Senát Parlamentu ČR schválil dne 17. 6. na své 8. schůzi návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jedním z cílů novely je snížení administrativní zátěže zavedením institutu finanční asistence po vzoru jiných evropských států.Novelizace obchodního zákoníku přináší institut tzv. finanční asistence. V praxi to znamená, že obchodní společnost bude mít za určitých podmínek možnost poskytnout členovi představenstva finanční asistenci pro získání akcií této společnosti. Základem úpravy je transpozice směrnice ES, která chápe existenci tohoto institutu jako sociální danost. Argumentem pro finanční asistenci je podle zkušeností mnoha států fakt, že k ní běžně dochází, ovšem prostřednictvím sofistikovaných metod, které jsou zbytečně nákladné. Z toho důvodu je pro ČR výhodnější tento institut zákonně regulovat.

Novela také zjednodušuje procesy spojené s převodem podniku. Dosud byl vždy, i při prodeji malé části podniku nutný souhlas valné hromady. Nově, jedná-li se o prodej podniku, který je z hlediska celkových podnikatelských aktivit převodce zanedbatelný, takovýto souhlas valné hromady nebude vyžadován.

Další úprava se týká navyšování základního jmění společnosti. Při navyšování základního jmění je podle platné právní úpravy u nepeněžitého vkladu nutný znalecký posudek a rozhodnutí soudu, což celý proces výrazně prodlužuje a komplikuje. Novela tuto povinnost ve vybraných případech ruší, např. pokud je možno z účetnictví zjistit hodnotu takové věci.

Zákon byl předán prezidentovi k podpisu. Vstoupí v účinnost dnem vyhlášení ve Sbírce.