Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve třetím čtení dne 14. 4. na své 78. schůzi poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Cílem novely je zprůhlednit režim odvodu části výtěžku na veřejně prospěšné účely a dát větší pravomoc obcím omezit vyhláškou nejen provozování výherních hracích přístrojů, ale též sázkových her v kasinech.

Cílem návrhu zákona je zprůhlednit peněžní toky od provozovatelů loterií a jiných podobných her ke konečným příjemcům, zajistit použití těchto prostředků skutečně na veřejně prospěšné účely, zakázat poskytování části výtěžku neziskovým organizacím, jejichž zřizovatelem je provozovatel, popřípadě akcionář provozovatele, a umožnit kontrolu ze strany široké veřejnosti uveřejňováním údajů o odvodu části výtěžku způsobem umožňujícím dálkový přístup jednotlivými provozovateli a povolujícími orgány.

Navrhovaná novela dále rozšiřuje vliv obcí na oblast povolování sázkových her v kasinu a dalších obdobných her. Doplňuje stávající zmocnění pro obce k vydávání obecně závazných vyhlášek, kterými lze zakázat provozování výherních hracích přístrojů na určitých veřejně přístupných místech, o zmocnění vztahující se na všechny druhy hazardních her. Nově je rovněž zakotvena informační povinnost o vydání obecně závazné vyhlášky obce ve vztahu k Ministerstvu financí, nikoliv jen ve vztahu k Ministerstvu vnitra.

Návrh zákona dále dává obci právo být účastníkem řízení o povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry. Výslovně se přitom zdůrazňuje, že příslušná ustanovení správního řádu o společném zmocněnci a společném zástupci tímto nejsou dotčena. U některých loterijních her, které mohou mít větší územní dopad a které budou provozovány na území více obcí, může totiž nastat situace, kdy bude účastníky řízení velké množství obcí. Odkaz na správní řád pak v rámci urychlení řízení dává správnímu orgánu možnost tento problém vyřešit. Zákon dále upravuje i problematiku povolení, která jsou v rozporu s vyhláškou obce tak, že stanovuje lhůtu tří let na to, aby platná povolení byla v této lhůtě změněna. Pakliže se tomu tak v této lhůtě nestane, povolení ze zákona pozbude platnosti. Pokud by takové omezení nebylo stanoveno, ztratila by jakákoliv novelizace fakticky smysl, neboť řada povolení k provozu her je nastavena na dobu 10 let. Možnost omezení platného povolení, včetně možnosti zasáhnout i do již vydaných povolení k provozu herních zařízení, však již nyní zákon umožňuje, a to ve svém ustanovení § 43 odst. 5.

Navrhovaná účinnost zákona je od 1. 7. 2010. Nyní se jím bude zabývat Senát.