Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve třetím čtení vládní návrh zákona o důchodovém spoření. Cílem návrhu zákona je především další krok v důchodové reformě, přičemž sám návrh se věnuje především tzv. druhému fondovému důchodovému pilíři.

Schválená právní úprava navazuje na odpovídající usnesení vlády, které uložilo předložení návrhu zákonů v souvislosti s důchodovou reformou do 30. června 2011 k projednání vládě. Současný důchodový systém je založen v zásadě pouze na průběžném financování vyplácení důchodů, přičemž tento systém představuje tzv. I pilíř důchodového systému. Základním předpokladem fungování tohoto systému je tedy dlouhodobě udržitelná a minimálně vyrovnaná bilance na obou stranách systému, tedy jak na straně osob pobírající ze systému finanční prostředky, tak na straně osob, které tyto finanční prostředky do systému vkládají. V současné době však již tento systém, díky demografickému vývoji a klesající porodnosti, nemůže zcela plnit svou funkci.

Za účelem stabilizace systému tak návrh přináší tzv. II důchodový pilíř, který je, dle předkladatele, založen na osvědčených principech kolektivního investování a jako minimální standard jsou brány principy uplatňované u tzv. standardních fondů, jejichž investiční politika je restriktivně regulována. Současně by však měla být zachována specifika, která jsou vlastní produktům spoření na stáří, a to dlouhodobost a zvýšená obezřetnost. Návrh tedy předpokládá dobrovolný vstup do naznačeného systému, přičemž pojištěnci by měli mít možnost po dosažení 35 let věku se rozhodnout pro vyvázání části pojistné sazby ze státního průběžného systému do kapitalizačního (fondového) pilíře.

Dále návrh přináší také úpravu v oblasti odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to od roku 2013. Nově by tedy měly být tyto povinné platby zaměstnavatele nahrazeny daní z úhrnu mezd. Celková výše odvedené daně bude tedy pro účastníky II. pilíře 30 %, neboť zahrne jak snížený odvod do I. pilíře, tak vyvázané procento do II. pilíře a částku z prostředků účastníka. Placení pojistného, resp. daně společně do obou pilířů bude probíhat standardními mechanismy Jednoho inkasního místa po jeho spuštění. Finanční prostředky ve II. pilíři by měly být vlastnictvím účastníka, tudíž v případě jeho úmrtí se stávají předmětem dědictví s tím, že bude umožněno je dědit pouze ve formě nároků z II. pilíře.

Vedle výše uvedeného návrh zákona obsahuje také podrobnou úpravu rozsahu a obsahu dohledu a dozoru v oblasti penzijního spoření. Konkrétně se tedy jedná o úpravu činností penzijních společností, distributorů důchodového spoření, poskytovatelů penzijního poradenství či doporučení do značné míry obdobně s dohledem nad sektorem kolektivního investování, penzijních fondů a investičních služeb, či nad pravidly proti zneužívání trhu.

Úplné znění schváleného návrhu zákona lze nalézt na internetových stránkách Poslanecké sněmovny.