Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve třetím čtení dne 14. 4. na své 78. schůzi vládní návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Zákon přizpůsobuje právní řád ČR nové právní úpravě veřejné dopravy na úrovni EU a tvoří rámec pro aplikaci nařízení 1370/2007/ES, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici.

Návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících: 1. Určuje orgány pověřené úkoly při zajišťování dopravní obslužnosti v ČR. Jsou to územní samosprávy a Ministerstvo dopravy. 2. Upravuje postup úřadu při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících a při výběru dopravce. 3. Vymezuje nabídkové řízení opírající se o úpravu koncesního zákona a dále vymezuje případy, kdy je možné smlouvu uzavřít přímo. Při přímém uzavření rovněž návrh zákona obsahuje požadavky na transparenci takového postupu. Dohled nad uzavíráním smluv je svěřen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 4. Zákon řeší problematiku kompenzace z veřejných rozpočtů a pravidel pro jejich stanovení, kde primárně nastavuje rámec pro prováděcí předpis.
Vedle oblastí navázaných na právo EU sleduje návrh zákona i vnitrostátní cíle. Dochází k výraznému sblížení doposud rozdílné úpravy v oblasti autobusové a drážní dopravy, zavádí se instituty dopravního plánování a integrovaných služeb, které mají přispět k efektivnějšímu a transparentnějšímu zajišťování veřejné dopravy a posílit spolupráci v této oblasti.

Zákon má nabýt účinnosti 1. 7. 2010. Nyní se k němu vyjádří Senát.