Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v následujících dnech zahájí svou již 60. schůzi. Na jejím pořadu se nachází 35 bodů a poslanci by se měli věnovat především návrhům zákonů vrácených prezidentem republiky a Senátem, zamítnutých Senátem či celé řadě návrhů na vyslovení souhlasu s ratifikací mezinárodní smlouvy. V první řadě by se poslanci měli věnovat návrhu zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, který jim byl vrácen prezidentem republiky.

Dále by měly být posouzeny návrhy zákonů, ke kterým se již vyjádřil Senát, a to jak zamítavě, či je vrátil s pozměňovacími návrhy. Jedná se tak např. o návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů či návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a další.

Ve zbytku schůze by se pak poslanci měli věnovat také celé řadě mezinárodních smluv k ratifikaci a dalším nelegislativním bodům schůze.

Kompletní program jednání lze nalézt na internetových stránkách Poslanecké sněmovny.