Vláda ČR v minulých dnech schválila návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008, který byl zpracováván a připravován ve spolupráci krajů, ministerstev a jiných ústředních správních úřadů. Jedná se o nástroj územního plánování, který na celostátní úrovni koordinuje územně plánovací činnost krajů a obcí a poskytuje rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování uvedených ve stavebním zákoně.Schválený dokument obsahově navazuje na Politiku územního rozvoje České republiky z roku 2006. Nově jsou však zařazeny i rozvojové záměry dopravní a technické infrastruktury, např. nové podzemní zásobníky plynu a nové vedení plynovodů, který významně přispěje k zajištění energetické bezpečnosti ČR.
Politika územního rozvoje by, dle vlády, měla sloužit k uplatňování zájmů České republiky při diskusi o územním rozvoji Evropské unie a současně by tímto dokumentem měla být zajištěna i implementace dokumentů Evropské unie.
Politika ukládá krajům a obcím řešit v územně plánovací dokumentaci např. negativní důsledky suburbanizace, fragmentace krajiny dopravními stavbami, znovu využívat opuštěné areály a plochy a rovněž se týká i problematiky preventivní ochrany území a obyvatelstva před povodněmi, která je v těchto dnech aktuální.