Vláda ČR v minulých dnech schválila návrh zákona o volném pohybu služeb, který přímo navazuje na úpravu obsaženou v rámci směrnice o službách na vnitřním trhu. Cílem této směrnice je úplné otevření národních trhů služeb v EU a tato musí být implementována nejpozději do konce roku 2009.

Z hlediska legislativně technického byla problematika rozdělena do dvou zákonů. Prvním je zákon o volném pohybu služeb, který obsahuje průřezové instituty, jež není možné nebo vhodné transponovat novelizací stávajících předpisů. Druhým je zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb. Ten obsahuje novely existujících právních předpisů.

Zákon o volném pohybu služeb navrhuje výslovné zakotvení práva přeshraničního poskytování služeb. Dále se navrhuje výslovné zakotvení následujících institutů: – uznávání splnění povinnosti, tzn. je-li vyžadováno splnění určitých požadavků pro získání povolení k poskytování služeb a poskytovatel služeb už takové požadavky splnil v jiném členském státě, považují se tyto požadavky za splněné; – uznávání dokladů o splnění určitého požadavku, pokud tyto doklady potvrzují splnění tohoto požadavku v jiném členském státě; – uznávání pojištění, tzn. pokud je pro výkon předmětné činnosti nutné pojištění profesní odpovědnosti a poskytovatel služby doloží pojištění z jiného členského státu, je tato povinnost považována za splněnou; – zřízení jednotných kontaktních míst, kde bude moci poskytovatel služeb jednak získat potřebné základní informace související se vstupem do podnikání, a dále mu zde bude zprostředkováno vyřízení potřebných formalit nutných pro zahájení činnosti, a to i elektronickou formou; – tzv. procedura tichého souhlasu, tedy zvláštní řízení, podle kterého v případech stanovených zvláštním zákonem vznikne oprávnění marným uplynutím lhůty. V ostatních případech převažují důvody veřejného zájmu, které v souladu se směrnicí o službách ospravedlňují skutečnost, že tato procedura není do těchto řízení o povolení k poskytování služeb zavedena. Směrnice o službách neupravuje proces uznávání odborné kvalifikace ani jednotlivých požadavků na ni, a přímo odkazuje na jinou odpovídající směrnici.
Návrh změnového zákona odráží výsledky prověření právních předpisů, které proběhlo do 31. října 2007 na všech ministerstvech a ostatních ústředních orgánech státní správy za koordinace Ministerstva průmyslu a obchodu. Změnový zákon obsahuje novely 36 souvisejících zákonů.

Úplný návrh zákona o volném pohybu služeb lze nalézt na internetových stránkách vlády.