Vláda České republiky na svém zasedání schválila zásadní změny v oblasti soukromého práva, a to v podobě návrhu nového občanského zákoníku, návrhu zákona o obchodních korporacích a návrhu zákona o mezinárodním právu soukromém. Současně byla také vládou schválena novela zákona o rozhodčím řízení.

„Jsem přesvědčen, že pro občany je tato úprava mimořádně důležitá. Upravuje to, co je osvědčené, co jinde v Evropě funguje,“ uvedl ministr spravedlnosti.

Zásadní význam v rámci schválených právních úprav představuje bezesporu návrh nového občanského zákoníku, který nově opouští, dle předkladatele, principy vytvořené v 60. letech minulého století a vrací se k tradičnímu pojetí soukromého práva, jak je v Evropě běžné. Hlavním charakteristickým rysem by měl být důraz na smluvní volnost i ochranu slabší strany. Cílem nové právní úpravy je však také dosažení sjednocení v současné době velice roztříštěné právní úpravy soukromého práva v ČR.

Pokud jde o faktickou podobu nového právního předpisu, je tento rozdělen to 5 částí a to na Obecnou část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná.

V dílčích částech tedy návrh vymezuje nejprve základní pojmy soukromého práva, dále pak obsahuje úpravu rodinného práva, která je v současné době obsažena ve svébytném zákoně, definuje vlastnictví, práva k cizím věcem a problematiku dědění či obsahuje úpravu různých druhů smluv, závazků a deliktního jednání či odpovědnosti za škodu.

V souvislosti s novou právní úpravou občanského práva byla předložena a schválena také nová právní úprava obchodních korporací, která upravuje skutečnosti vztahující se k vzniku, zániku a správě obchodních společností a družstev. Hlavním cílem je reagovat na vývoj v ostatních evropských zemích tak, aby česká úprava obchodních společností byla ve srovnání se zahraničím konkurenceschopnou.

Mezi hlavní změny, které jsou navrhovány patří především snížení nejnižšího možného základního kapitálu společnosti s ručením omezeným z 200.000 Kč na 1 korunu, částečné rozvolnění akciové společnosti či nové pravidlo, podle nějž budou členové statutárního orgánu společnosti, která je v úpadku, ručit věřitelům společnosti za splnění všech povinností, jestliže to stanoví soud.

V neposlední řadě vláda schválila také návrh zákona o mezinárodním právu soukromém. Zásadní pozornost je v této nové právní úpravě věnována tzv. kolizním normám pro řešení různých právních případů s mezinárodním prvkem a stanoví pravidla pro pravomoc soudů při řešení těchto případů. Jedná se zejména o kolizní normy, které určují pravidla pro právní způsobilost, manželství, poměry mezi rodiči a dětmi, partnerství, osvojení, věcná práva, dědictví, cenné papíry a závazková práva.

Dále by se tedy návrhy měla zabývat Poslanecká sněmovna.