Počátkem listopadu tohoto roku nabyla účinnosti nová pravidla v oblasti nájemního bydlení, která přinesla novela Občanského zákoníku. Zásadní změny spadají do oblasti přechodu nájmu po smrti nájemce včetně zvláštní ochrany pozůstalých nezletilých dětí a seniorů.

Dosavadní právní úprava stanovovala, že po smrti nájemce dochází k přechodu nájmu na osoby uvedené v zákoně. To tedy znamená, že nebyla uzavírána žádná nová smlouva a nájem tak nadále pokračuje za stávajících podmínek. Změna, kterou nová právní úprava přináší, spočívá v omezení doby takového nájmu, a to na dva roky. Z tohoto omezení však zákon vyjímá osoby starší sedmdesáti let a osoby nezletilé.

K odpovídající právní úprava uvedl ministr pro místní rozvoj, že“„Novela také posiluje vzájemnou informovanost mezi pronajímatelem a nájemníkem nebo zjednodušuje režim skládání kaucí,“. Majitel bytu tak může po nájemci nově požadovat například nejen hlášení o změně počtu osob, ale i jejich bližší identifikaci. Oznamovací povinnost se nově vztahuje i na případy dlouhodobé nepřítomnosti nájemce v bytě spojené s jeho složitou dosažitelností.