Nález ÚS z 25. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 34/17

Při posuzování věci se soud nemůže spokojit s úzce formalistickým pohledem, v posuzovaném případě, že skutečným smyslem předmětných smluv bylo sjednání tzv. propadné zástavy, ale musí hledat ekonomickou kauzu, hospodářský účel, ke kterému jednotlivé právní kroky stran směřují. Z pohledu hospodářské kauzy (je-li jasná) pak vykládá obsah právního jednání a posuzuje jeho soulad se zákonem a dobrými mravy. Ne každá transakce, při níž je kupní cena za převod nemovitosti započítávána vůči pohledávce kupujícího, musí být automaticky neplatná z důvodu existence propadné zástavy. Podstatný při určení neplatnosti je vždy smysl takového ujednání.