České ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s ministerstvem financí Spolkové republiky Německo připravilo dvoustranné ujednání o spolupráci, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dokonalejší prověřování legálnosti přicházejících pracovníků. Dokument v Praze podepsali státní tajemník Spolkového ministerstva financí Werner Gatzer a náměstek ministra práce a sociálních věcí Michal Sedláček. Smyslem ujednání je posílit spolupráci mezi příslušnými orgány v boji proti nelegálnímu zaměstnávání, neohlášené výdělečné činnosti a nelegálnímu najímání přeshraničních pracovníků. Na návrh české strany text obsahuje také související kontrolu přeshraničního zneužívání sociálních dávek a neodvádění pojistného.

Spolupráce mezi oběma zeměmi bude fungovat především na principu vzájemné výměny informací a zkušeností mezi odpovědnými orgány. Usnadní mimo jiné vzájemné sdělování skutečností rozhodných pro nárok na dávky.

Dokument, který je v souladu s naplňováním cílů podporovaných Evropskou unií, by měl mít příznivý dopad také na státní rozpočet. Pracovníci z Německa, u kterých není oprávněné zachování příslušnosti k systému sociálního zabezpečení vysílajícího státu, budou povinni odvádět příspěvky na sociální zabezpečení do českého systému.

Česká republika plánuje do budoucna využít podobné dohody i ve vztahu k ostatním sousedním státům. Toto ujednání vstoupí v platnost poté, kdy na německé straně dojde k přijetí národního prováděcího zákona ke smlouvám tohoto typu.