Vláda ČR na svém jednání dne 4. 8. schválila věcný záměr právní úpravy Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů, který připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s předsedou Legislativní rady vlády. Cílem záměru je usnadnit orientaci v právním řádu České republiky a Evropské unie, zkvalitnit a zefektivnit tvorbu právních předpisů a snížit korupční rizika spojená s tvorbou práva.

Navrhované změny právního řádu spočívají zejména v zavedení povinné elektronické tvorby a právně závazné publikace právních předpisů, včetně právně závazných úplných znění právních předpisů. Díky těmto opatřením se zkvalitní tvorba právních předpisů a zvýší dostupnost a srozumitelnost jejich právně závazné podoby. Zakázány budou tzv. „přílepky“ k návrhům zákonů, které účelově spojují věcně nesouvisející návrhy legislativních změn a znepřehledňují právní řád. Orientaci občana v textu právního předpisu usnadní i povinnost srozumitelně odůvodňovat všechny legislativní změny, včetně pozměňovacích návrhů poslanců a senátorů. Součástí navrhovaných změn je i odstraňování regulatorní a administrativní zátěže občanů i podnikatelů prostřednictvím prohloubení hodnocení jejich budoucích dopadů na jednotlivé skupiny obyvatelstva. Korupční rizika spojená s tvorbou právních předpisů budou omezena zavedením hodnocení korupčních rizik jednotlivých právních předpisů.

V rámci realizace věcného záměru vybuduje Ministerstvo vnitra systémy e-Sbírka a e-Legislativa. První z nich nabídne bezplatně přístupný portál pro závazné elektronické vyhlašování právních předpisů a mezinárodních smluv a pro přístup ke zdrojům informací o právu České republiky a Evropské unie, včetně ověřených úplných znění právních předpisů a pokročilého vyhledávání ve strukturovaných textech právních předpisů. Systém e-Legislativa umožní sledovat tvorbu a schvalování právního předpisu v elektronické podobě a v úplném znění, objektivní zpracování hodnocení dopadů regulace a zhodnocení korupčních rizik každého legislativního návrhu.

Výstavba systémů e-Sbírka a e-Legislativa bude spolufinancována z Integrovaného operačního programu Evropské unie, takže Česká republika se bude na jejím financování podílet pouze 15 % nákladů. Systémy e-Sbírka a e-Legislativa budou spuštěny k 1. lednu 2014, kdy zároveň nabude účinnosti nová právní úprava tvorby a vyhlašování právních předpisů.