Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová připravila změnu vyhlášky, která upravuje odměnu exekutorů. Cílem je zkvalitnění procesu exekuce tak, aby byla lépe naplňovaná podstata exekučního řízení, tj. vymožení dlužné částky.

Předkládaný návrh stanoví, že v případech ve vyhlášce taxativně uvedených bude mít soudní exekutor nárok na sníženou odměnu ve výši 50 % odměny, půjde-li o exekuci ukládající zaplacení peněžité částky, a ve výši 30 % odměny, půjde-li o exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky. Snížená odměna bude soudnímu exekutorovi náležet např. v případech, kdy dlužník nebo osoba s ním společně posuzovaná podle zvláštního právního předpisu pobírá příspěvek na živobytí a je tedy ve stavu hmotné nouze, pokud je dlužník nezletilý nebo jde-li o exekuci k vymožení výživného nezletilého dítěte. Dále bude snížená odměna exekutora tehdy, je-li dlužníkem např. občan se zvlášť těžkým zdravotním postižením a potřebou průvodce (ZTP/P) nebo osoba pobírající příspěvek na péči. Stejně tak dojde ke snížení odměny v případech, kdy hradí náklady exekuce věřitel, protože byla exekuce zastavena např. pro nemajetnost dlužníka nebo z důvodu úmrtí dlužníka.

Navrhovaná právní úprava reaguje mj. také na současnou ekonomickou situaci a na skutečnost, že se stále zvyšuje počet nařizovaných exekucí. V roce 2007 nařídil soud provedení 428 tisíc exekucí, v roce 2008 554 tisíc exekucí a v roce 2009 podle odhadu Exekutorské komory České republiky okolo 700 tisíc exekucí. V druhé polovině ledna 2010 bylo v centrální evidenci exekucí evidováno přes milion soudně nařízených exekucí. Podle údajů Exekutorské komory činí počet dlužníků 4 – 5 % české populace a přibývá vícečetných exekucí.

Podle předpokladů ministerstva spravedlnosti by měly navržené změny platit od poloviny letošního roku.