Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách publikovalo návrh nového občanského zákoníku a poskytlo tak veřejnosti možnost se k této navrhované právní normě vyjádřit. Současně byl návrh rozeslán do připomínkového řízení.

Návrh občanského zákoníku se v současné době skládá z 3020 paragrafů a vychází z materiálu schváleného vládou v roce 2009.

Návrh byl připraven pod vedením profesora Karla Eliáše s tím, že již v průběhu přípravy byly zapracovány některé dílčí úpravy, které upřesňují či doplňují předchozí text. Hlavní změnou v této oblasti se stalo rozšíření návrhu o úpravu bytového spoluvlastnictví.

Pokud jdeo faktický obsah návrhu, uvádí ministerstvo, že první část návrhu upravuje právní postavení člověka jako jednotlivce, druhá část se věnuje rodinnému právu. Část třetí upravuje absolutní majetková práva a čtvrtá část se zabývá relativními majetkovými právy. Pátá část obsahuje společná, přechodná a závěrečná ustanovení, jež upravují zejména pravidla přechodu ze současné právní úpravy na nový právní pořádek.

Ministerstvo dále poskytlo veřejnosti možnost se k návrhu vyjádřit, a to na emailovou adresu
obcanskyzakonik@mps.justice.cz