Osoba, která přistoupila ke smlouvě o pojištění hypotečního úvěru uzavřené mezi pojistníkem (bankou) a pojistitelem (pojišťovnou), sice nemá (přímo) právo na plnění ze smlouvy o pojištění cizího rizika, ale jelikož je osobou platící pojistné, má zájem na tom, aby bylo v konečném výsledku plněno v její prospěch. Při posuzování aktivní žalobní legitimace takové osoby je nutné interpretovat zákonnou úpravu dle jejího smyslu a účelu, přihlédnout k okolnostem případu a k základním zásadám civilního procesu a principům spravedlnosti. Číst celý judikát