Dne 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 291/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem novely je posílit práva vlastníků bytových jednotek, kteří řádně hradí své závazky související se správou domu a pozemku. Jsou nuceni ručit za závazky těch vlastníků jednotek, kteří dluží často značné částky. V důsledku preferenčního postavení zejména zástavních věřitelů je omezena vymahatelnost jejich pohledávek.

Tyto problémy řeší dílčí změna občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona, která by posílila pozici věřitelů v případě pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku vůči vlastníkovi jednotky․ Napříště pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky budou uspokojovány přednostně z výtěžku z prodeje jednotky, a to do výše jedné desetiny tohoto výtěžku. Toto upřednostnění pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku v domech, které jsou v bytovém spoluvlastnictví, v omezeném rozsahu umožní lépe vyvážit práva věřitelů, kdy je doposud zástavní věřitel v nepoměrně lepším postavení než společenství vlastníků či vlastníci jednotek v domech, v nichž nevzniklo společenství vlastníků, a posílí se tak vymahatelnost těchto pohledávek, tedy i princip odpovědnosti dlužníků za své dluhy.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2017.

Zdroj: Právní zpravodaj, C. H. Beck