Usnesení NSS z 21. 12. 2016, sp. zn. 7 As 274/2016 (3549/2017 Sb. NSS)

Žalobkyně se ve správním soudnictví bránila rozhodnutím, jimiž byla shledána vinnou ze spáchání dopravního přestupku. Proti rozsudku KS v Brně podala blanketní kasační stížnost, kterou doručila ve dvoutýdenní lhůtě k podání kasační stížnosti přímo NSS prostým e-mailem bez elektronického podpisu, a následně, den po uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti, tuto stížnost prostřednictvím datové schránky doručila KS v Brně. NSS však k první kasační stížnosti nepřihlížel (byla podána včas, ale v neúplné formě) a druhou kasační stížnost odmítl pro opožděnost, neboť dospěl k závěru, že podání učiněné způsobem, jenž vyžaduje potvrzení podle § 37 odst. 2 SŘS, je nutno v zákonné třídenní lhůtě potvrdit u téhož soudu, u kterého bylo učiněno, jinak je nelze pokládat za „potvrzení“ předchozího nedokonalého podání.

Komentář: Podala-li by tedy stěžovatelka kasační stížnost u KS o den dříve, nejednalo by se sice o potvrzení podání učiněného u NSS podle § 37 odst. 2 SŘS, jednalo by se však o včasnou samostatnou kasační stížnost. Nutno dodat, že toto rozhodnutí NSS sehrálo důležitou roli při sjednocování praxe mezi správními soudy po novelizaci § 37 odst. 2 SŘS provedené v souvislosti se zrušením ElPod a nabytím účinnosti SlužET, která z § 37 odst. 2 SŘS vypustila slova „podepsané elektronicky podle zvláštního zákona“. Objevily se totiž názory, že nově je nutné s podáním učiněným e-mailem bez elektronického podpisu naložit podle § 35odst. 5 SŘS a podatele vyzvat k odstranění vad, resp. doplnění podpisu; NSS však v citovaném usnesení v souladu s důvodovou zprávou potvrdil, že novelizací se nic nezměnilo a k takovému podání se nadále nepřihlíží.