Nová úprava správního trestání obsažená v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich („PřesZ“), rozšiřuje dosah pojmu přestupku tím, že mu podřazuje mimo jiné též protiprávní činy označované dosud jako jiné správní delikty právnických osob (viz § 112 odst. 1 PřesZ). Jakýkoli pokus upravit následky protiprávního jednání právnických osob se musí určitým způsobem postavit k otázce, které akty fyzických osob lze pokládat za jednání osob právnických, tj. k problému přičitatelnosti. Mezi otázky, jež PřesZ v rámci sjednoceného režimu postihování správních deliktů reguluje, se proto zcela správně řadí též to, za jakých okolností lze na právnickou osobu hledět jako na pachatele přestupku, přestože dotčený protiprávní čin musel být z povahy věci fakticky realizován fyzickou osobou (§ 20 PřesZ). Přejít na celý článek