Senát Parlamentu ČR zamítl na své schůzi návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Cílem zamítnuté právní úpravy je stanovení podmínek pro efektivnější a operativnější omezování znečištění ovzduší v území především jemnými prachovými částicemi, které je způsobováno stacionárními i mobilními zdroji znečištění.

Zamítnutý návrh zákona v první řadě zavádí nové právní nástroje pro zajištění účinnějšího omezování stupně znečištění ovzduší, zejména v nejohroženějších oblastech území ČR, způsobovaného průmyslovými emisemi a exhalacemi ze silniční dopravy.

Návrh zákona tedy stanovuje emisní stropy pro všechny stacionární zdroje znečištění ve vymezených územích se zhoršenou kvalitou ovzduší ve formě nařízení vlády, umožňuje obcím, aby na svém území stanovily nařízením, při splnění vymezených podmínek zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel, tzv. nízkoemisní zónu, tj. oblast, do které mohou vjíždět jen vozidla splňující stanovené emisní parametry, vymezuje obecné výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách pro některé typy vozidel či stanovuje důvody, pro které může obec na základě žádosti provozovatele vozidla udělit individuální výjimku z provozu v nízkoemisní zóně.

Dílčí prostor je v rámci novely poskytnut také změnám v rámci zákona o pozemních komunikacích, kde novela umožňuje při vzniku smogových situací nezpoplatněné užití vybraných úseků dálnic a rychlostních komunikací tvořících obchvaty měst a obcí.

Dále by tedy návrh měla opětovně projednat Sněmovna.