Senát Parlamentu ČR zamítl dne 7. 10. na své 12. schůzi návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Senátoři argumentovali protiústavností některých navrhovaných změn.

Projednávaný zákon přináší více jak 300 novelizačních bodů. Návrh reaguje za prvé na nález Ústavního soudu, který se týkal vztahu zákoníku práce k občanskému zákoníku, za druhé zpřesňuje formulace práv a povinností stran pracovně-právních vztahů a za třetí přináší úpravy, které mají motivovat zaměstnavatele pro větší míru vytváření dlouhodobých pracovních míst.

Senát shledal několik bodů novely ústavně problematických, především ty, které byly do zákona včleněny poslaneckými pozměňovacími návrhy. Např. se navrhuje, aby v případě, že zaměstnanec při dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění tuto povinnost poruší zvlášť hrubým způsobem, bude mu moci zaměstnavatel dát výpověď. Už legislativní rada vlády ve svém stanovisku upozornila, že tato právní úprava je v rozporu s ústavním pořádkem ČR, zejména se zásadou proporcionality.

Návrhem zákona se bude nyní opět zabývat Poslanecká sněmovna. K přehlasování stanoviska Senátu potřebuje nadpoloviční většinu všech poslanců.