Dne 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 293/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Přijetím nového občanského zákoníku byla do právního řádu zavedena nová právní úprava náhrady újmy, majetkové i nemajetkové. Tím se zvyšuje celkový objem pojistných plnění, zejména v oblasti újem na zdraví, které jsou častými důsledky dopravních nehod.

V návaznosti na současný platný systém financování garančního fondu dochází k tomu, že prostřednictvím příspěvků, jejichž výše je stanovována v závislosti na podílu dané pojišťovny v segmentu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na trhu, se fakticky na poskytování plnění z garančního fondu místo vlastníků vozidel, kteří nesplnili svou povinnost sjednat povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, podílí prostřednictvím hrazení pojistného ti vlastníci vozidel, kteří svou uvedenou povinnost řádně plní․

Novela tento zjevně diskriminující stav napravuje. Vychází vstříc celospolečensky žádoucímu požadavku, aby se na financování garančního fondu podíleli především ti, kdo svou povinnost sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti neplní. Nový systém příspěvku spolu s podstatně redukovanou povinností hradit regresní náhrady, povede ke spravedlivějšímu uspořádání.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Zdroj: Právní zpravodaj, C. H. Beck