Cílem kontrolorů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bylo prověřit hospodaření s peněžními prostředky určenými na činnost veterinárních správ a ústavů, zejména výdaje v oblasti péče o zdraví zvířat, a dále prověřit hospodaření a nakládání s majetkem státu. Kontrolou NKÚ bylo zjištěno, že Ministerstvo zemědělství (MZe) a veterinární správy a ústavy nepostupovaly vždy v souladu s platnými předpisy.  Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.