Nález ÚS z 9. 2. 2017, sp. zn. IV. ÚS 216/16

Z principu kontradiktornosti vyplývá, že rozhodnuti soudu nemůže být založeno na ničem, co nebylo předmětem diskuze stran, resp. co jim nebylo předloženo k diskuzi. Ustanovení § 243d OSŘ, které představuje výjimku z kasačního principu rozhodování NS, samo o sobě nelze označit za protiústavní. Při jeho aplikaci v jednotlivých případech však nelze odhlédnout od ústavních požadavků spravedlivého řízení, zejména od požadavku, aby veškerá konečná rozhodnutí soudů ve věci samé byla přijímána při respektová­ní práva na kontradiktorní řízení; každá ze stran musí zásadně mít možnost nejen předložit důkazy a argumenty, které považuje za nutné, aby její požadavky uspěly, ale také možnost seznámit se a vznést připomínky ke všem důkazům za účelem ovlivnění rozhodnutí soudu.