Dne 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 292/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Právní úprava pracovní doby posádky plavidla vnitrozemské vodní dopravy byla dosud obsažena v nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2009 Sb. Tato úprava nebere v úvahu směrnici 2014/112/EU.

Novela přináší hlavní změnu v poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu․ Citovaná směrnice EU a na ni navazující transpoziční úprava stanoví, že nepřetržitý odpočinek v týdnu nemusí být poskytnutý každý týden, ale nejpozději po 31 dnech (ca 4,5 týdne) v rozsahu 225 hodin. Zkracuje se tedy na polovinu doba, po kterou zaměstnavatel nemusí zaměstnanci poskytnout nepřetržitý odpočinek v týdnu (den odpočinku) a zároveň se prodlužuje doba odpočinku, na který má zaměstnanec nárok.

Zákon nabyl účinnosti dnem 30. září 2017.

 

Zdroj: Právní zpravodaj, C. H. Beck