Mezi jiné osoby než akcionáře může být zisk společnosti rozdělen pouze tehdy, umožňují-li to stanovy společnosti. Napadená část rozhodnutí o rozdělení zisku, podle něhož má dojít k převodu části zisku do sociálního fondu (toliko na základě ujednání v kolektivní smlouvě), tak odporuje zákonu. Podmínky pro použití § 260 ObčZ soud neshledal. Číst celý judikát