Cílem rozsáhlé novely zákona o obchodních korporacích je odstranit některé nedostatky, které doposud vyvstaly při uplatňování zákona v praxi, například u tzv. vypořádacích smluv, druhů podílů a akcií a kodeterminace. Změna úpravy rozhodování per rollam a zákazu konkurence má přinést snížení regulatorní zátěže. Návrh mířící do Senátu slibuje též funkční úpravu monistického systému vnitřní správy a.s., efektivnější vynucování povinnosti zakládat účetní dokumenty do sbírky listin a v této souvislosti i řešení problematiky neaktivních společností. Celá zpráva