Dne 19. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 310/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela rozšiřuje okruh osob, kterým náleží náhrada za ztrátu příjmu z důvodu ošetřování člena rodiny․ Její cílem je zajistit dlouhodobé ošetřování osoby odkázané na péči a zároveň řešit hmotné zajištění ošetřující osoby novou dávkou nemocenského pojištění. Na tuto novou dávku se budou vztahovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/04 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/09, a také dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení, pokud se vztahují na oblast nemocenského pojištění.

Novela má pozitivní sociální dopady na rodiny s osobami, které potřebují celodenní ošetřování. Finančním přínosem takové rodiny bude pro ošetřující osobu dávka dlouhodobého ošetřovného, která jí nahradí ucházející příjem z výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění. U osob, které v současné době řeší situaci čerpáním dovolené, bude přínosem též možnost ušetřit dovolenou za toto období.

Ochrana osobních údajů je zajištěna, zpracovatelé citlivých informací o pojištěncích jsou vázáni mlčenlivostí.

Zákon nabude účinnosti dnem 1. června 2018.

Zdroj: Právní zpravodaj, C. H. Beck