Dne 4. září 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 281/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům.

Vydání novely vyplývá z nutnosti upravit způsob a výši poskytování náborového příspěvku a náhrad při přeložení a při povolání do služebního poměru․ Nová úprava reflektuje změny v zákoně o vojácích z povolání. Dále vyhláška upravuje výši stravného při služebních cestách tak, aby dosahovala jedné poloviny možného rozpětí stanoveného zvláštním právním předpisem. Mimo to upravuje postup služebních orgánů při přiznávání náhrad při služební cestě vojáků z povolání a náhrady prokázaných nutných vedlejších výdajů při služební cestě.

Nová úprava je v souladu se zákonem o vojácích z povolání a není v rozporu s předpisy Evropské unie.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2017.

Zdroj: Právní zpravodaj