Rozsudek KS v Brně z 30. 6. 2016, sp. zn. 30 A 63/2015 (3464/2016 Sb. NSS)

Žalobkyni byla ve správním řízení uložena pokuta, proti čemuž se bránila zejména poukazem na to, že řízení nebylo řádně zahájeno, neboť jí nebylo řádně oznámeno; oznámení o jeho zahájení totiž bylo doručeno jen advokátovi, jemuž dříve udělila generální plnou moc pro komunikaci se správním orgánem. KS žalobkyni přisvědčil a odmítl názor žalovaného, že by v daném případě byly splněny podmínky tzv. prezidiální plné moci dle § 33 odst. 2 písm. c) SpŘ: dotčená plná moc neobsahovala ani vymezení přesně definovaného předmětu řízení, ani další formální náležitosti (úředně ověřený podpis), ani nebyla zákonem předvídaným způsobem uložena u správního orgánu.