Beck-online blog

Beck-online není jen perfektně vybavená knihovna. Je to obrovská síť propojených informací z různých zdrojů. Naším úkolem je pro vás informace analyzovat, hledat mezi nimi souvislosti, označovat je, formátovat a řadit tak, abyste je snadno našli a neztráceli čas.

Návrh na zastavení exekuce jako mimořádný opravný prostředek proti exekučnímu titulu

Rozhodčí nálezy, dříve široce uplatňované i ve spotřebitelských sporech, podléhají stále přísnější soudní kontrole. Podle Ústavního soudu má k zastavení exekuce dojít i v případě, že je plnění přisouzené exekučním titulem (rozhodčím nálezem nebo i rozsudkem) nemravné. Karel Svoboda vidí problém v tom, že exekuční soudy se tak vlamují se do postavení nalézacího soudu (rozhodce), protože přezkoumávají soulad jeho rozhodnutí s hmotným právem. Celý článek

Napsal |10. 9. 2019|Beck-online NEWS|

Výkon funkce člena orgánu dceřiné společnosti zaměstnancem mateřské společnosti

Článek rozebírá argumentaci Nejvyššího soudu ohledně nároku na odměnu za výkon funkce předsedy představenstva společnosti osobou, která byla současně zaměstnancem mateřské společnosti, od níž za tutéž činnost pobírala mzdu. Dále se zabývá otázkou, zda takovou konstrukcí vztahů nedochází k omezení odpovědnosti člena orgánu, a otázkou vázanosti člena orgánu pokyny jeho zaměstnavatele. Celý článek

Napsal |10. 9. 2019|Beck-online NEWS|

Jak právníci přicházejí o iluze, aneb (ne)veselé historky ze soudních síní

Jednou z ústředních hodnot demokratického právního státu je právní jistota. Pomalu si zvykáme, že tento pojem mnoho neříká zdejšímu zákonodárci, ale je nemilým překvapením, setkáme-li se s obdobnou tendencí, podpořenou navíc absencí racionality, i při výkonu soudní moci. Celý článek

Napsal |10. 9. 2019|Beck-online NEWS|

Zamezení dvojímu zdanění

Další novinkou z vládní dílny je implementace daňových předpisů EU, kterou se upravuje např. uznatelnost výpůjčních výdajů či podmínky osvobození od daně z přidané hodnoty při obchodování v rámci Evropské unie. Transponují se též pravidla pro uplatňování DPH u po sobě jdoucích dodání v řetězci. Celá zpráva

Napsal |10. 9. 2019|Beck-online NEWS|

Veřejná kontrola činnosti lobbistů

Na počátku legislativního procesu je naopak vládní návrh, který má (i přes připomínky ČAK) stanovit podmínky lobbování. Zřizuje se registr lobbistů a lobbovaných, do kterého budou vkládány čtvrtletní zprávy o lobbování. K návrhům právních předpisů se bude přikládat jejich lobbistická stopa. Celá zpráva

Napsal |10. 9. 2019|Beck-online NEWS|

EET pro řemeslníky

Senát zamítnul vládní novelu reagující na nález Pl. ÚS 26/16, který zrušil 3. a 4. fázi evidence tržeb. Součástí návrhu je možnost tzv. papírové evidence pro živnostníky s příjmy do 600 000 Kč. Vybrané obory a skupiny poplatníků jsou z evidence vyňaty. Novela také přesouvá některé služby a zboží do 10% sazby DPH. Příští týden bude Sněmovna hlasovat, zda na návrhu zákona setrvá. Celá zpráva

Napsal |10. 9. 2019|Beck-online NEWS|

Porušení práva na zákonného soudce neodůvodněným nařízením změny senátu (Ústavní soud)

Vázanost právním názorem nadřízeného soudu nezakazuje nalézací instanci, aby na základě vlastního posouzení přihlédla i k jiným závěrům a úvahám, popřípadě se jimi nechala inspirovat na cestě k dosažení správného rozhodnutí věci, jestliže to náležitě odůvodní. Pokud tak učiní, nejsou v takovém případě splněny podmínky pro postup podle § 262 TrŘ. Číst celý judikát

Napsal |16. 8. 2019|Beck-online NEWS|

Přiměřenost rozhodnutí z hlediska zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince (Nejvyšší správní soud)

Pokud cizinec ve správním řízení o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu namítá s ohledem na svou konkrétní rodinnou a osobní situaci nepřiměřenost zásahu do svého soukromého a rodinného života, musí se správní orgán touto otázkou zabývat, a to bez ohledu na to, že zákon v daném řízení posouzení přiměřenosti nevyžaduje. Tato povinnost plyne přímo z čl. 8 EÚLP. Číst celý judikát

Napsal |16. 8. 2019|Beck-online NEWS|

Držba věci nebo práva jako podmínka vydržení. Nepřiměřeně rozsáhlé podání (Nejvyšší soud)

Základní podmínkou úvah o tom, zda mohlo dojít k vydržení vlastnického práva k pozemku, je zjištění, že ten, kdo se vydržení domáhá, byl držitelem tohoto pozemku, a kdy se ujal držby. K závěru o držbě nestačí zjištění, že pozemek užíval; pozemek totiž může užívat i pouhý detentor. Dovolání čítalo 70 stran hustě popsaných písmem velikosti 9. Číst celý judikát

Napsal |16. 8. 2019|Beck-online NEWS|

Je lhůta k uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu a. s. stanovena kogentně?

Dispozitivnost a kogentnost právních norem je problematikou zejména teorie práva, nicméně z obecné roviny se velmi snadno přehoupne do praktického problému při řešení různých reálných situací. ZOK se k otázce kogentnosti svých norem vůbec nevyjadřuje. Prof. Josefu Bejčkovi tedy nezbylo než nahlédnout do příslušných norem ObčZ a zodpovědět tak otázku položenou v názvu článku. Celý článek

Napsal |16. 8. 2019|Beck-online NEWS|

Judikatura ÚS: Ochrana soukromí v tzv. době internetové

Článek komentuje nález Pl. ÚS 45/17 ve věci data retention a konfrontuje ho s vývojem a aktuálními trendy problematiky ochrany práva na soukromí v prostředí elektronické komunikace a informačních technologií v „době internetové“, a to primárně v evropském právním prostředí. Nesmí chybět ani GDPR. Celý článek

Napsal |16. 8. 2019|Beck-online NEWS|

Chiméra neproniknutelnosti obchodního vedení ve společnosti s ručením omezeným

Česká doktrína chápe obchodní vedení jako téměř neprolomitelné, byť současně jednotlivá oprávnění jednatelů vnitřně letitě diverzifikuje. Článek ve světle těchto odlišností uvažuje o možné přenositelnosti obchodního vedení rozhodnutím společníků, resp. valné hromady, a dochází k závěru, že tomu nic nebrání. Současně však upozorňuje na limity těchto rozhodnutí a také na možné deliktní důsledky. Celý článek

Napsal |16. 8. 2019|Beck-online NEWS|

Posílení ochrany klientů bank

Vláda navrhuje právo vkladatelů bezúplatně vybrat nebo převést své nepojištěné pohledávky z vkladů v případě přeměny nebo jakékoliv dispozice s obchodním závodem banky. Odkladný účinek se přiznává kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu rušícímu rozhodnutí ČNB o odnětí licence. Kromě toho se zmírňují některé regulatorní požadavky vůči bankám. Celá zpráva

Napsal |16. 8. 2019|Beck-online NEWS|

Zjednodušení vidimace

Do Senátu míří i vládní návrh zákona, který má v návaznosti na nové nařízení EU usnadnit ověřování shody opisu nebo kopie s listinou. Změna by měla zjednodušit administrativu při předkládání cizojazyčných dokumentů českým úřadům a naopak. Dále se rozšiřuje možnost nahlížení do matričních knih. Celá zpráva

Napsal |16. 8. 2019|Beck-online NEWS|

e-Sbírka a e-Legislativa

Poslanecká sněmovna schválila novelu, která připravuje právní řád na zavedení elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu. Spuštění systémů se však odsouvá na rok 2022. Schválené pozměňovací návrhy určují, že nebude-li stanoveno jinak, právní předpisy budou nabývat účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci, a také ukládají povinnost předkládat informativní přehled veřejnoprávních povinností a hrozících sankcí vyplývajících z návrhu právního předpisu. Celá zpráva

Napsal |16. 8. 2019|Beck-online NEWS|

Opatrovnictví na základě alžírské kafaly (Soudní dvůr EU)

„Kafala“ spočívá jednak v závazku dospělé osoby zajišťovat výživu, vzdělávání a ochranu dítěte stejným způsobem, jako by to dělali rodiče se svým dítětem, a jednak mít toto dítě v zákonném opatrovnictví. Dítě nezískává postavení dědice opatrovníka a režim institutu „kafala“ navíc končí dosažením zletilosti. Takové dítě nemůže být považováno za „potomka v přímé linii“, ale spadá pod pojem „jiný rodinný příslušník“ ve smyslu směrnice 2004/38. Číst celý judikát

Napsal |30. 7. 2019|Beck-online NEWS|

K povinnosti soudu zkoumat, zda úvěrující prověřil úvěruschopnost budoucího dlužníka (Ústavní soud)

Poskytovatel úvěru má jednoznačnou povinnost prověřit spotřebitelovu schopnost splatit plánovaný úvěr. Posouzení rozpornosti úvěrové smlouvy s dobrými mravy (a na ni navazující eventuální rozhodnutí soudu o zastavení exekuce) nemůže vycházet jen z „objektivizovaného“ hodnocení jednotlivých parametrů takové úvěrové smlouvy. Číst celý judikát

Napsal |30. 7. 2019|Beck-online NEWS|

Ke zrušení nebo omezení věcného břemene užívání půdní vestavby pro změnu poměrů (Nejvyšší soud)

Zrušení nebo omezení věcného břemene užívání půdní vestavby či nástavby (nyní jednotky) svědčící bytovému družstvu dle § 28d odst. 2 MajVzDr pro změnu poměrů podle § 1299 odst. 2 ObčZ, spočívající v tom, že náklady na vybudování vestavby byly kompenzovány v důsledku uplynutí doby tím, že oprávněné družstvo mohlo vestavbu na cizí nemovitosti užívat k bydlení svých členů, přichází do úvahy, jen jde-li o „volný“ byt. Číst celý judikát

Napsal |30. 7. 2019|Beck-online NEWS|

Kryptografický a dynamický biometrický podpis podle platné právní úpravy

Po šestnácti letech byl zrušen zákon o elektronickém podpisu, který zahájil první (a na dlouho také poslední) intenzivní etapu budování českého e-governmentu. Neznamená to ale konec elektronického podepisování jako takového, přičemž dnes vedle sebe leží dvě zásadně odlišné možnosti důvěryhodného podepisování podle nařízení eIDAS a dalších předpisů: kryptografický a biometrický podpis. Celý článek

Napsal |30. 7. 2019|Beck-online NEWS|

Domněnka vzniku škody: potenciální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného?

Jednou z největších překážek efektivního vymáhání náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním je prokázání vzniku škody a příčinné souvislosti, a to kvůli jejich hypotetičnosti. Ve snaze odstranit co nejvíce překážek byla do příslušné směrnice začleněna vyvratitelná domněnka vzniku škody u cílových kartelů, která by měla zlepšit postavení poškozených. Nutnost opatřovat rozsáhlé ekonomické analýzy se tak přesouvá z žalobce na žalovaného. Celý článek

Napsal |30. 7. 2019|Beck-online NEWS|

Aplikovatelnost online dispute resolution v podmínkách justice

Moderní technologie pronikají stále více i do oblasti práva. Jednou z takových technologií je i možnost vedení a řešení sporů online (online dispute resolution), resp. využití internetu pro potřeby justice. Jednalo by se o změnu tradičního soudního procesu, který by nově probíhal téměř výlučně při užití informačních technologií. Tento institut, zejm. v kontextu českého právního řádu, je v článku nastíněn s možnostmi, výhodami, nevýhodami, jakož i apely na soudní moc. Celý článek

Napsal |30. 7. 2019|Beck-online NEWS|

Dlouhodobé zapojení akcionářů

Sněmovna schválila transpozici směrnice, jejíž cílem je zajistit efektivní a dlouhodobé zapojení akcionářů ve společnostech, jejichž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu. To by mělo vést k minimalizaci podstupování nadměrného krátkodobého rizika emitentem a ke změně orientace na dosahování střednědobých až dlouhodobých výnosů. Novela upravuje též povinnosti institucionálních investorů. Celá zpráva

Napsal |30. 7. 2019|Beck-online NEWS|

Pravomoci ČNB

Centrální banka v posledních letech silně promlouvá do fungování finančního trhu, ať už se jedná o měnové intervence nebo aktuálně o regulaci poskytování hypotečních úvěrů. Vzhledem ke změnám v provádění měnové politiky, ke kterým došlo po ekonomické krizi, chce vláda poskytnout větší zákonný prostor pro využívání nových, nekonvenčních nástrojů, a to s důrazem na prevenci systémových rizik pro finační stabilitu. Celá zpráva

Napsal |30. 7. 2019|Beck-online NEWS|

Přechod dluhů dětí na rodiče

Prvním čtením prošel poslanecký návrh, který má nezletilým poskytnout zvláštní ochranu před dluhy. Vznikne-li peněžitý dluh dítěti mladšímu 15 let, přejde okamžikem vzniku na zákonného zástupce nebo jinou osobu, do jejíž péče byl nezletilý svěřen, případně na stát. Rodiče budou moci použít jmění dítěte k úhradě dluhů, které na ně tímto způsobem přešly. Celá zpráva

Napsal |30. 7. 2019|Beck-online NEWS|

Aplikace zásady ne bis in idem v případě daňových deliktů (Evropský soud pro lidská práva, 52623/14)

Orgány činné v trestním řízení jednají v rozporu s Listinou, spojují-li právní účinky s trestním příkazem, který bylo třeba přeložit do cizího jazyka, aniž byl úřední překlad tohoto trestního příkazu obviněnému doručen. Stejně tak je neústavním zásahem, považují-li za účinné vzdání se práva podat odpor, přestože obviněný o významu vzdání se tohoto práva nebyl náležitě poučen, popřípadě mu toto poučení nebylo náležitě přetlumočeno. Číst celý judikát

Napsal |21. 5. 2019|Beck-online NEWS|