Beck-online blog

Beck-online není jen perfektně vybavená knihovna. Je to obrovská síť propojených informací z různých zdrojů. Naším úkolem je pro vás informace analyzovat, hledat mezi nimi souvislosti, označovat je, formátovat a řadit tak, abyste je snadno našli a neztráceli čas.

Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice

Problematika dětských dlužníků opakovaně poutá pozornost veřejnosti. Poprvé se tak stalo v souvislosti s poplatky za komunální odpad, aktuálně jde zejména o dluhy vzniklé z přepravy prostředky veřejné dopravy bez platné jízdenky. Vedle toho autorský kolektiv věnuje pozornost také dluhům vzniklým ze smluv s mobilními operátory, s knihovnami a při přechodu nájmu bytu. V druhém díle pojednání se předplatitelé Beck-online dozví o zlepšovacích návrzích řešících především nedostatečnou ochranu práv nezletilých v soudních řízeních. Celý článek

Napsal |11. 12. 2019|Beck-online NEWS|

Zrušení povinné maturity z matematiky

Vláda schválila novelu školského zákona komplexně upravující model a hodnocení maturitní zkoušky. Povinná zkouška z matematiky, která má být zavedena s účinností od 1. 11. 2020, se opět ruší, neboť značná část žáků nemá dostatečné znalosti. Návrh čeká na projednání v 1. čtení. Celá zpráva

Napsal |11. 12. 2019|Beck-online NEWS|

Souhrnná novela přestupkového práva

Vládní návrh zavádí nové skutkové podstaty postihující divácké násilí a drogové přestupky. Dodržování omezujícího opatření budou kontrolovat též orgány Policie ČR a obecní policie. Dále se zmírňují kvalifikační požadavky na oprávněné úřední osoby, které vedou řízení o přestupku. Změny se dotknou také úpravy ochrany osobních údajů. Celá zpráva

Napsal |11. 12. 2019|Beck-online NEWS|

Velká novela ZOK

Cílem rozsáhlé novely zákona o obchodních korporacích je odstranit některé nedostatky, které doposud vyvstaly při uplatňování zákona v praxi, například u tzv. vypořádacích smluv, druhů podílů a akcií a kodeterminace. Změna úpravy rozhodování per rollam a zákazu konkurence má přinést snížení regulatorní zátěže. Návrh mířící do Senátu slibuje též funkční úpravu monistického systému vnitřní správy a.s., efektivnější vynucování povinnosti zakládat účetní dokumenty do sbírky listin a v této souvislosti i řešení problematiky neaktivních společností. Celá zpráva

Napsal |11. 12. 2019|Beck-online NEWS|

Náhrady za zrušený let při zrušení celého zájezdu (Soudní dvůr EU)

Cestující nemohou požadovat náhradu od leteckého dopravce za pořizovací cenu letenek, pokud mají právo obrátit se na cestovní kancelář. To platí i v případě, že ta není schopna náhradu finančně zajistit a nepřijala žádná opatření, která by tuto úhradu zaručila. Číst celý judikát

Napsal |13. 11. 2019|Beck-online NEWS|

Podmíněné propuštění cizinců z výkonu trestu odnětí svobody (Ústavní soud)

Obecné soudy nemohou paušálně vyloučit možnost podmíněného propuštění pro cizince, jehož domovský stát není účastníkem mezinárodní smlouvy o dohledu nad podmíněně propuštěnými. Takovým postupem by došlo k porušení práva odsouzeného na spravedlivý proces a zásady nulla poena sine lege. Číst celý judikát

Napsal |13. 11. 2019|Beck-online NEWS|

Bezdůvodné obohacení vědomým plněním na cizí dluh (Nejvyšší soud)

Samo vědomí plnitele o absenci jeho povinnosti k úhradě cizího dluhu nevylučuje vznik nároku na vydání bezdůvodného obohacení vůči osobě, za niž plnil a jíž se zánikem dluhu dostalo majetkového prospěchu. Nelze bez dalšího usuzovat, že každý, kdo plní na cizí dluh, který nezajišťuje, aniž by si předem vymínil postoupení pohledávky, jedná v darovacím úmyslu. Číst celý judikát

Napsal |13. 11. 2019|Beck-online NEWS|

Společné jmění manželů z pohledu aktuální rozhodovací praxe NS

Společné jmění manželů se tradičně těší velkému zájmu judikatury. Při rekodifikaci soukromého práva sice došlo k zachování institutu SJM, ale zásadní novinky v ObčZ (dispozitivnost, pojetí věci, superficiální zásada, nabývání od neoprávněného) nahlodaly použitelnost některých dosavadních závěrů, často převzatých již z bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Celý článek

Napsal |13. 11. 2019|Beck-online NEWS|

Spory o rozsah majetkové podstaty

Soupis majetkové podstaty vyjevuje (často nepřesnou) představu insolvenčního správce o tom, co do majetkové podstaty patří. Insolvenční soudce Tomáš Jirmásek popisuje čtyři způsoby, jak lze věci ze soupisu majetkové podstaty „vyškrtnout“, a tedy se s nimi vypořádat jinak než obligátním zpeněžením. Článek představuje shrnutí části beckovského komentáře k insolvenčnímu zákonu, který vychází v těchto dnech. Celý článek

Napsal |13. 11. 2019|Beck-online NEWS|

Odklony v justiční praxi

Autoři se zaměřují na příčiny nedostatečného využívání alternativních řešení trestních věcí a legislativní překážky, jak jsou vnímány aplikační praxí, a předestírají návrhy, které by mohly napomoci k jejich lepšímu využití. Jde též o příspěvek do debaty o podobě budoucího trestního řádu, v němž budou odklony nepochybně hrát významnou úlohu. Předplatitelé modulu Trestní právo si mohou přečíst i druhou část pojednání. Celý článek

Napsal |13. 11. 2019|Beck-online NEWS|

Zneužití práva na informace

Poslancům byla dále rozeslána vládní novela zákona o svobodném přístupu k informacím, která s poukazem na zneužívání práva na informace posiluje pozici povinných subjektů. Návrh rozšiřuje důvody pro odmítnutí žádosti o informace, prodlužuje některé lhůty a zavádí možnost žádat zálohu na úhradu nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací. Celá zpráva

Napsal |13. 11. 2019|Beck-online NEWS|

Justiční kandidát

Vláda též schválila novelu zákona o soudech a soudcích s ambicí zavedení jednotného a transparentního systému výběru soudců a soudních funkcionářů. Zájemci o funkci soudce budou muset po složení odborné justiční zkoušky vykonat roční odbornou přípravu justičního kandidáta. Institut justičního čekatele naopak zanikne. Celá zpráva

Napsal |13. 11. 2019|Beck-online NEWS|

Sčítání lidu, domů a bytů

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Povinnost provádět sčítání v desetiletých intervalech vyplývá z práva EU. Dle návrhu bude ČSÚ oprávněn přebírat existující údaje z informačních systémů veřejné správy. Sčítací formulář by proto měl mít zhruba poloviční rozsah oproti poslednímu sčítání v roce 2011. Celá zpráva

Napsal |13. 11. 2019|Beck-online NEWS|

Volba věřitele uplatnit zajištění pohledávky v insolvenčním řízení (Nejvyšší soud)

Záleží na věřiteli, jehož pohledávka je zajištěna, zda své zajištění v insolvenčním řízení vskutku uplatní. Nejenže se takový věřitel může rozhodnout, zda pohledávku uplatní jako zajištěnou, ale dokonce je oprávněn své stanovisko v průběhu insolvenčního řízení změnit, tj. může vzít právo na uspokojení své pohledávky ze zajištění zpět. Číst celý judikát

Napsal |11. 10. 2019|Beck-online NEWS|

Zadržení neplatného řidičského průkazu (Krajský soud v Praze)

Tuzemskému či zahraničnímu řidiči, který řídil motorové vozidlo v době trvání sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, lze zadržet neplatný řidičský průkaz. Soud se věnoval také tomu, že s drtivou většinou důvodů pro zadržení řidičského průkazu není spojeno pozbytí řidičského oprávnění. Číst celý judikát

Napsal |11. 10. 2019|Beck-online NEWS|

Místní příslušnost soudu (Nejvyšší soud ČSR)

Pro žalobu, jíž se vlastník obtíženého pozemku na oprávněném ze služebnosti domáhá nároku, jenž oprávněného stíhá obligačně jako takového, není místně příslušným soud obtížené nemovitosti. Michal Králík a Petr Lavický představují doktrinální a judikatorní řešení otázky příslušnosti podle polohy nemovitosti v běhu času. Číst celý judikát

Napsal |11. 10. 2019|Beck-online NEWS|

Změny právní úpravy přístupu k informacím

Zákon o svobodném přístupu k informacím byl na jaře tohoto roku předmětem poměrně zásadní novelizace. Za nejvýznamnější změny lze považovat zavedení informačního příkazu, vyřešení balančního testu pro další využití zveřejněných osobních údajů a nové kompetence ÚOOÚ v přezkumu vyřízení žádosti o informace. Zároveň byla přijata směrnice o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. Celý článek

Napsal |11. 10. 2019|Beck-online NEWS|

Veřejný pořádek jako neurčitý právní pojem v judikatuře NSS

Článek se zaměřuje na pojem „veřejného pořádku“ v českém právním řádu, a to zejména ve vztahu k zákonu o pobytu cizinců. V něm jsou totiž na narušení veřejného pořádku navázána různá opatření zasahující do života cizince a jeho právního postavení – narušení může být např. důvodem pro neudělení či zrušení povolení k různým typům pobytových oprávnění. Celý článek

Napsal |11. 10. 2019|Beck-online NEWS|

Ochrana spotřebitele v rozkazním řízení

Úprava rozkazního řízení umožňuje podnikateli získat vůči spotřebiteli exekuční titul, aniž by nutně došlo k posouzení přiměřenosti relevantního smluvního ujednání či zjištění, že jde o spor ze spotřebitelské smlouvy. Takový přístup se může jevit jako porušení požadavku přezkumu přiměřenosti ujednání ve spotřebitelských smlouvách z moci úřední, což doc. Hulmák analyzuje s ohledem na právo EU. Celý článek

Napsal |11. 10. 2019|Beck-online NEWS|

Redukce právního řádu

Vláda navrhuje zrušení 828 obsoletních, převážně prvorepublikových právních předpisů. Řada z nich v praxi není používaná nebo je zkonzumovaná, ale dosud nebyla výslovně zrušena. Nejstarší derogovaný předpis pochází z roku 1918, nejnovější z roku 2014. Celá zpráva

Napsal |11. 10. 2019|Beck-online NEWS|

Znalci, tlumočníci a překladatelé

Sněmovna schválila vládní návrh znaleckého zákona, který zakotvuje širší možnost přezkoumávání a kontroly znaleckých posudků․ Podaný znalecký posudek bude muset být úplný, pravdivý a přezkoumatelný. Znalec bude povinen posudek na žádost osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit. Aktualita vypočítává celou řádku úspěšných pozměňovacích návrhů. Projednávání senátní vratky zákona o tlumočnících poslanci přerušili. Celá zpráva

Napsal |11. 10. 2019|Beck-online NEWS|

Dostupnost léčivých přípravků

Cílem vládní novely zákona o léčivech je zajistit dostupnost důležitých léčivých přípravků, aniž by došlo k deformaci trhu a pravidel hospodářské soutěže. Návrh reguluje pouze dodávky hrazených léčivých přípravků předepisovaných a hrazených na recept, které nejsou dostupné v běžné distribuční síti. Objednávání a zajišťování dodávek bude probíhat prostřednictvím tzv. emergentního systému. Celá zpráva

Napsal |11. 10. 2019|Beck-online NEWS|

Vystavení eurozatykače německým státním zastupitelstvím (Soudní dvůr EU)

Pokud není vyloučeno, že by rozhodnutí vydat evropský zatýkací rozkaz mohla v individuálním případě podléhat pokynu ministra spravedlnosti, jsou státní zastupitelství vystavena riziku, že jejich rozhodování bude ovlivněno výkonnou mocí. Za této okolnosti státní zastupitelství nesplňují jednu z nezbytných podmínek k tomu, aby mohla poskytovat záruku nezávislosti. Číst celý judikát

Napsal |10. 9. 2019|Beck-online NEWS|

Stanovení výše náhrady za nemajetkovou újmu při ztrátě osoby blízké (Nejvyšší soud)

Rozhodnutí má jednoznačnou ambici nastavit základní pravidla a kritéria pro rozhodování o nárocích pozůstalých osob na odčinění nemajetkové újmy podle § 2959 ObčZ. Stanoví, jaká by měla být základní částka náhrady, a jaké okolnosti na straně pozůstalého a škůdce ji mohou modifikovat. Číst celý judikát

Napsal |10. 9. 2019|Beck-online NEWS|

Rozdělení podílu na zisku mezi jiné osoby než společníky (Vrchní soud v Olomouci)

Mezi jiné osoby než akcionáře může být zisk společnosti rozdělen pouze tehdy, umožňují-li to stanovy společnosti. Napadená část rozhodnutí o rozdělení zisku, podle něhož má dojít k převodu části zisku do sociálního fondu (toliko na základě ujednání v kolektivní smlouvě), tak odporuje zákonu. Podmínky pro použití § 260 ObčZ soud neshledal. Číst celý judikát

Napsal |10. 9. 2019|Beck-online NEWS|