Beck-online blog

Beck-online není jen perfektně vybavená knihovna. Je to obrovská síť propojených informací z různých zdrojů. Naším úkolem je pro vás informace analyzovat, hledat mezi nimi souvislosti, označovat je, formátovat a řadit tak, abyste je snadno našli a neztráceli čas.

Právní zpravodaj, 19. 4. 2022

Technické změny jednacího řádu Senátu

Harmonizační novela má zajistit elektronický systém tvorby právních předpisů.

Informace o spotřebě tepla a teplé vody

Spotřeba tepla a společně připravované teplé vody bude měřena každý měsíc.

Prekurzory výbušnin

Nový zákon upraví zpřístupňování, dovoz, držení a používání látek nebo směsí zneužitelných k nedovolené výrobě výbušnin.

Užší mezinárodní spolupráce při správě daní

Směrnice DAC 7 přináší společné daňové kontroly za účasti daňových orgánů více členských států EU.

Redukce daně silniční

Vláda navrhuje zdanění pouze nákladních automobilů a nákladních přívěsů.

Snížení daně z pohonných hmot

Vláda navrhuje zdanění pouze nákladních automobilů a nákladních přívěsů.

By |20. 4. 2022|Beck-online NEWS|

Interaktivní vzory – automatizace ve prospěch práva

Dnes jsme spustili nový produkt Interaktivní vzory. Nabízíme je pod značkou Beck-online a pro jejich provoz využíváme platformu společnosti Legito. Jako první v řadě jsme na trh uvedli menší modul Realitní právo – 15 vzorů pro více než 300 situací. Obsah připravil náš úspěšný autor a lektor seminářů Mgr. Vladimír Syruček, přední odborník na tuto oblast.

V průběhu vyplňování se interaktivní dokumenty v reálném čase přizpůsobují konkrétní situaci. Minimalizuje se tak čas strávený na přípravě smlouvy. Jak přesně novinka vypadá, se můžete přesvědčit na testovacím vzoru Kupní smlouvy na převod nemovitosti.

Co jsou hlavní benefity interaktivních dokumentů?
 

✔ Ušetří spoustu času.
✔ Ušetří reálné náklady.

✔ Předchází chybám při zpracování dokumentů.

✔ Usnadňuje opakované vytváření stejných dokumentů.

 

 

 

By |1. 3. 2022|Beck-online NEWS|

Občanský zákoník (Melzer/Tégl) – nově v Beck-online

V rámci rozšířené verze Beck-online PLUS představujeme úplně nový komentář ObčZ. Je nejpodrobnějším komentářem, který v české civilistice vznikl. Výklad se orientuje na problémy, vyhledává je a snaží se nabídnout jejich co nejracionálnější a nejhlouběji odůvodněné řešení. Tento svazek komentuje některé velmi důležité instituty. Pod vedením autorské dvojice Filip Melzer – Petr Tégl vznikl komentář důležitých institutů – pojistné smlouvy, společnosti a tiché společnosti. Velmi detailně a v mnoha ohledech nově jsou rozebrány i závazky z jednostranných právních jednání – veřejný příslib a slib odškodnění. Poprvé v novodobých českých podmínkách se zde odhaluje povaha slibu odškodnění jako tzv. záruky (garance); proto je tomuto komentáři předřazen i obecný výklad o záruce.

Komentář hledejte v modulu Občanské právo PLUS.

By |22. 6. 2021|Beck-online NEWS, Obsah|

Nabytí zástavního práva od neoprávněného (Nejvyšší soud)

Nabýt zástavní právo od osoby, která je jako osoba oprávněná zapsaná ve veřejném seznamu, ačkoli podle skutečného právního stavu osobou oprávněnou není, je možné jen v případě, že nabývající osoba právo nabyla úplatným právním jednáním a v dobré víře. Závěry Nejvyššího soudu v Právních rozhledech kriticky glosuje a doplňuje Tereza Mališová. Číst celý judikát

By |27. 2. 2020|Beck-online NEWS|

Omezená možnost vydat platební rozkaz proti nezletilému žalovanému (Ústavní soud)

Platební rozkaz nelze vydat vůči nezletilému, který nemá plnou procesní způsobilost, jestliže má soud jakékoli pochybnosti či nejistotu ohledně řádnosti a efektivnosti jeho zastoupení zákonným zástupcem. Při existenci pochybností je před projednáním věci a vydáním rozhodnutí nutné zvážit, zda v daném případě není namístě ustanovit nezletilému účastníkovi opatrovníka, a to s ohledem na nejlepší zájem nezletilého zpravidla z řad advokátů. Číst celý judikát

By |27. 2. 2020|Beck-online NEWS|

(Ne)možnost valné hromady atrahovat rozhodování o záležitostech spadajících do obchodního vedení (Vrchní soud v Praze)

Skutečnost, že jednatel může podle § 51 odst. 2 ZOK požádat nejvyšší orgán o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, neznamená možnost valné hromady atrahovat na sebe rozhodování o obchodním vedení. Takové rozhodnutí valné hromady je nicotné, o čemž může soud rozhodnout i bez návrhu. Vyslovení nicotnosti je třeba podle výsledku řízení považovat za úspěch navrhovatele, který požadoval vyslovení neplatnosti. Číst celý judikát

By |27. 2. 2020|Beck-online NEWS|

Elektrokola, elektrokoloběžky a objektivní odpovědnost

Zvláště ve větších městech si nelze nevšimnout intenzivního rozvoje nových způsobů silniční dopravy a sdílení dopravních prostředků. To přímo vybízí k analýze současné koncepce odpovědnosti za škodu z provozu dopravních prostředků v ObčZ. Při jejím vzniku měl totiž zákonodárce pravděpodobně před očima jako účastníky silničního provozu pouze na tu dobu běžná vozidla a tyto nové trendy, pokud vůbec, byly někde v rovině budoucích představ nebo snů. Celý článek

By |27. 2. 2020|Beck-online NEWS|

Proč lze SJM exekvovat jen v míře existující v době vzniku pohledávky povinného

Tradiční dělení norem soukromého práva na hmotné a procesní naráží na překážku, že některé původem procesněprávní normy mají zvláštní vlastnost spočívající v tom, že definují právní sílu hmotného práva věřitele pro případ, že dlužník není ochoten nebo schopen svůj závazek splnit, i když věřitel už má v ruce exekuční titul. Od běžných norem procesního práva se liší tím, že neurčují, jak se má postupovat v řízení, ale jejich prostřednictvím zákon stanoví, za jakých dalších podmínek věřitel může své právo vymoci. Celý článek

By |27. 2. 2020|Beck-online NEWS|

Zásada legitimního očekávání ve správním právu

Zásada legitimního očekávání nebo též ochrana dobré víry či právní jistoty je dosti abstraktním pojmem, který zasluhuje bližší ujasnění. Souvisí například s otázkou, jak moc se občan může spoléhat na veřejně publikovaná výkladová stanoviska či přísliby správních orgánů. V nauce českého správního práva stojí základní zásady správního práva spíše stranou pozornosti, a proto autor přihlíží k nauce švýcarské, která na ně naopak klade velký důraz. Celý článek

By |27. 2. 2020|Beck-online NEWS|

Sdílené pracovní místo

Prvním čtením prošla vládní novela ZPr zaměřená na slaďování osobního a profesního života. Kromě nové možnosti dohody zaměstnanců na společného rozvrhu pracovní doby návrh přináší také flexibilnější úpravu dovolené i doručování. Dále se zpřesňují podmínky přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Celá zpráva

By |27. 2. 2020|Beck-online NEWS|

Velká novela ZOK

Prezident republiky podepsal rozsáhlou novelu zákona o obchodních korporacích řešící problémy například u vypořádacích smluv, druhů podílů a akcií, rozhodování per rollam či zákazu konkurence. Zefektivnění se má týkat vynucování povinnosti zakládat účetní dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku. Pro vícečlenné a.s. je zachována možnost jednočlenné správní rady. Senát do návrhu doplnil dispozitivnost ustanovení o výplatě obchodního podílu ve spol. s.r.o. Celá zpráva

By |27. 2. 2020|Beck-online NEWS|

Promlčení věcných břemen

Potřeba změn v krajině vyvolaná nepříznivými klimatickými podmínkami je řešena pozemkovými úpravami, které umožňují navrátit ekologickou stabilitu krajiny a zmírnit dopady eroze a snížení biodiverzity tím, že v rámci katastrálního území nově uspořádávají pozemky. Vláda chce průběh úprav zefektivnit mimo jiné výmazem historických věcných břemen z katastru nemovitostí. Celá zpráva

By |27. 2. 2020|Beck-online NEWS|

Doručení návrhu rozhodnutí při rozhodování per rollam (Vrchní soud v Praze)

Při rozhodování per rollam musejí být s návrhem seznámeni všichni společníci s.r.o. včetně těch, kteří hlasovací právo pro zákaz nevykonávají. Soud řešil i otázku, kterým okamžikem je přijato rozhodnutí, pokud jsou ve společnosti dva společníci s 50% podílem, a jeden z nich hlasovací právo nevykonává. Číst celý judikát

By |29. 1. 2020|Beck-online NEWS|

Zdanění církevních restitucí (Ústavní soud)

NVznikl-li již určitému subjektu individualizovaný nárok na konkrétní plnění ze strany státu, nelze do něj svévolně zasahovat, bez ohledu na to, zda tak zákonodárce učiní přímo, nebo dodatečným stanovením daňové povinnosti, jež se od přímého snížení liší pouze svým označením; jinak zákonodárce porušuje princip právní jistoty a legitimního očekávání. Číst celý judikát

By |29. 1. 2020|Beck-online NEWS, Judikatura|

Nová splatnost stanovená notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti (Nejvyšší soud)

Není vyloučeno, že v rámci jednoho notářského zápisu účastníci projeví vůli i ke sjednání jiných hmotněprávních pravidel, jimiž se má řídit splatnost dosud nezaplaceného a již existujícího závazku. Z notářského zápisu však za takových okolností musí být zcela jednoznačné a úplně bez pochyb, že nová dohoda účastníků o splatnosti závazku je hmotněprávním ujednáním, a musí být jasně oddělena od „procesní části“. Číst celý judikát

By |29. 1. 2020|Beck-online NEWS|

Jméno člověka jako ochranná známka

Zápis ochranné známky tvořené jménem člověka je poměrně běžnou praxí. S ohledem na specifika právní úpravy v občanském zákoníku a zákoně o ochranných známkách je však nutné práva k takovému označení, resp. jménu, posuzovat samostatně a vždy s přihlédnutím k individuálním okolnostem. V případě kolize práv je potřeba upřednostnit ochranu osobnostních práv před právy majetkovými. Celý článek

By |29. 1. 2020|Beck-online NEWS|

Zákaz dvojího přičítání téže okolnosti u majetkových trestných činů

Zásada ne bis in idem se projevuje i zákazem dvojího přičítání téže okolnosti při ukládání trestu. Tomáš Gřivna a Hana Šimáňová ukazují, že toto pravidlo není důsledně dodržováno při zohledňování obecných přitěžujících okolností v případě majetkových trestných činů. Některá rozhodnutí tak zpřísňují trest např. za loupež proto, že se pachatel činu dopustil ze ziskuchtivosti. Celý článek

By |29. 1. 2020|Beck-online NEWS|

Je rozdíl mezi povinností loajality a povinností postupovat s péčí řádného hospodáře?

ObčZ stanoví, že členové volených orgánů kapitálových společností jsou povinni postupovat s péčí řádného hospodáře, tedy s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Je přesto vhodné nadále v rámci povinnosti postupovat s péčí řádného hospodáře rozlišovat mezi povinností loajality a povinností postupovat s potřebnými znalostmi a pečlivostí? Celý článek

By |29. 1. 2020|Beck-online NEWS|

Správní rozhodnutí v soukromoprávních věcech

Ústavně právní výbor projedná i návrh změny OSŘ, jejíž cílem je posílit procesní postavení správních orgánů rozhodujících ve věcech soukromého práva. Jelikož je rozhodování soudu formálně odděleno od předchozího řízení, správní orgán v současnosti nemá možnost své rozhodnutí obhajovat, případně se o žalobě ani nemusí dovědět. Celá zpráva

By |29. 1. 2020|Beck-online NEWS|

Dekriminalizace jednání s bagatelní škodou

Prvním čtením prošla poslanecká novela TrZ a TrŘ, která má zefektivnit trestní politiku. Kromě zdvojnásobení částek určujících jednotlivé hranice výše škody se rozšiřuje možnost sjednání dohody o vině a trestu. Návrh zavádí nové požadavky na obsah obžaloby a mění i úpravu trestní odpovědnosti právnických osob. Celá zpráva

By |29. 1. 2020|Beck-online NEWS|

Ochrana důvěry ve veřejné knihy (Nejvyšší soud ČSR)

Ochranu důvěry ve veřejné knihy lze přiznat jen tomu, kdo o mimoknihovním cizím věcném právu nenabyl vědomosti, ač při nabytí nemovitosti zachoval onu péči a obezřetnost, kterou dle okolností případu bylo třeba vynaložit. Michal Králík a Petr Lavický již tradičně komentují použitelnost citovaného závěru pro rekodifikované soukromé právo. Číst celý judikát

By |11. 12. 2019|Beck-online NEWS, Judikatura|

Žalobní typy ve správním soudnictví a poučovací povinnost soudu (Ústavní soud)

Před odmítnutím správní žaloby pro špatnou volbu žalobního typu je povinností soudu poučit stěžovatele, že hodlá vycházet z jiného právního posouzení věci, a nabídnout mu příležitost účinně argumentovat ve vztahu k otázkám, na jejichž řešení bude případné odmítnutí žaloby spočívat. Opačný postup je porušením práva žalobce na přístup k soudu garantovaného v čl. 36 odst. 1 LPS. Číst celý judikát

By |11. 12. 2019|Beck-online NEWS, Judikatura|

Nemožnost opustit podíl ve společnosti s ručením omezeným (Vrchní soud v Praze)

Způsoby zániku účasti společníka ve spol. s r.o. jsou taxativně vyjmenovány v § 202 a násl. ZOK. Opuštění podílu mezi jednostranná právní jednání mající za následek zánik účasti společníka ve společnosti zařazeno není, a proto ho opustit nelze. Tento závěr v beckovských časopisech zpochybňují Vladimír Janošek a Josef Holejšovský. Číst celý judikát

By |11. 12. 2019|Beck-online NEWS|

(Strastiplná) cesta zajištěného věřitele k vydání výtěžku zpeněžení v konkursu

Insolvenční řízení až na drobné výjimky znamená pro věřitele tu větší, tu menší „noční můru“ co do výšky uspokojení jejich pohledávek. Míra uspokojení nezajištěných věřitelů osciluje okolo 5 %. Právě v této situaci vzrůstá role zajištění, avšak cesta zajištěného věřitele k penězům není prosta nástrah. Ohledně procesu vydání dosaženého výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli vyvstává celá řada výkladových nejasností. Článek shrnuje část nového beckovského komentáře k InsZ, který je dostupný též v Beck-online. Celý článek

By |11. 12. 2019|Beck-online NEWS|

Soudnictví ve věcech mládeže optikou poslední implementační novely

Od přijetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže již uplynulo 15 let. To je dobrá příležitost pro prof. Válkovou k bilancování, co se podařilo z jeho cílů a v jakém rozsahu naplnit a co nikoliv. Jak se v právní úpravě odrazila poslední větší novelizace z roku 2019? Jak má fungovat fikce mladistvého věku a co pro praxi znamená rozšířený katalog práv mladistvého? Celý článek

By |11. 12. 2019|Beck-online NEWS|